AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Malat Taurg
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 7 June 2012
Pages: 261
PDF File Size: 20.27 Mb
ePub File Size: 7.60 Mb
ISBN: 254-6-23111-897-5
Downloads: 14800
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogurg

Sien taal in Wiktionary, die vrye woordeboek. Kinders wat ‘n tweede taal aanleer is meer geneig om moedertaalsprekende vlotheid te bereik as volwassenes, maar dit is oor die algemeen uitsonderlik vir iemand om ‘n tweede taal te praat soos grammatikw moedertaalspreker. Byvoorbeeld in die Baskiese sinsdeel ikusi nauzuof “jy het my gesien”, strook die verlede tyd hulpwerkwoord n-au-zu eenders as die Afrikaanse “doen” met beide die onderwerp jyweergegee deur die n – voorvoegsel, en die voorwerp myweergegee deur die – zu agtervoegsel.

Dieselfde proses is toegepas op alle stop-konsonante grammatjka verklaar hoekom Italiese tale soos Latyn ‘n “p” het in woorde soos “”p”ater” en “”p”isces”, terwyl Germaanse tale soos Afrikaans die woorde “”v”ader” en “”v”is” het.

Die gebruik van taal is diep gewortel in die menslike kultuur. Klinkers of vokale is die klanke wat geen hoorbare wrywing ondervind nie en veroorsaak word deur die vernouing of obstruksie van ‘n deel van die boonste stemkanaal.

Die gedeelde eienskappe van tale wat tot dieselfde tipologiese klassoort behoort kon heeltemal onafhanklik van mekaar tot stand gekom het. In Afrikaans is die basiese volgorde SVO: The sounds of grammatikaa world’s languages.

Klankveranderinge kan aangepas word in indien ‘n klank verander slegs as dit voorkom in die omgewing van sekere ander klanke. Morfeme kan geklassifiseer word volgens hulle afhanklikheid: Hierdie beskouing van taal word geassosieer met die studie van taal in pragmatiese, kognitiewe en interaktiewe raamwerke, asook in sosiolinguistiek en taalkundige antropologie.

Taalkundiges gebruik die term ” taalverskeidenheid ” om te verwys na die onderlinge maniere van die praat van ‘n taal. Die ontwikkeling is nagenoeg dieselfde vir kinders wat gebare of gesproke taal aanleer. Meeste maar nie alle nie tale wat van die SOV soort is, het byvoorbeeld agtervoegsels eerder as voorvoegsels, en plaas die byvoeglike naamwoorde voor die selfstandige naamwoorde.

Vele projekte reeds in werking is gemik op die voorkoming of verlangsaming van die verliese deur herlewing van bedreigde tale en die bevordering van opvoeding en geletterdheid in minderheidstale. Linguistic diversity in space and time. Van Valin, jr, Robert D. Daar is nie ‘n duidelike onderskeiding tussen ‘n taal en dialek nie, nieteenstaande die bekende aforisme toegeken aan die taalkundige Max Weinreich dat “‘n taal is ‘n dialek met ‘n weermag en vloot”. Met vryvloeiende spraak is ggammatika nie duidelike grense tussen een segment en die volgende nie, en gewoonlik ook nie enige hoorbare tussenposes tussen woorde nie.

  FATAWA IBN TAYMIYYAH PDF

Die sin is ontleed as bestaande uit ‘n naamwoordstuk, ‘n werkwoord, en voorsetselstuk; die voorsetselstuk is verder onderverdeel in ‘n naamwoord- en voorsetselstuk, en die naamwoordstuk grammatiks uit ‘n lidwoord en naamwoord. Dit is omrede die alreeds gevestigde ortografie uit sinchronisasie gebring is afriksans die klinkerverskuiwing.

Aspekte van die grammatika van die vergelykingskonstruksie in Afrikaans

Daarom, bykomend tot sy streng kommunikatiewe gebruike, het taal ook verskeie sosiale en kulturele gebruike, soos die aandui van groepsidentiteit, sosiale stratifikasie asook sosiale versorging en vermaak. Die Ethnologue word ook soms gekritiseer vir die gebruik van kumulatiewe data oor baie dekades versamel, wat beteken dat die eksakte sprekergetalle dikwels verouderd is, en van die tale wat as lewend geklassifiseer is intussen dalk uitgesterf het.

Sedert geboorte reageer babas meer geredelik op menslike spraak as ander klanke. In Afrikaans het die werkwoord “sing” die verbuigingsvorm “gesing” wat ook ‘n werkwoord is, en die afgeleide vorms “sang” en “sanger” wat beide selfstandige naamwoorde is, en afgelei is van die werkwoord deur ‘n ablaut en die agtervoegsel -er onderskeidelik.

Elke plek lewer ‘n ander stel konsonantklanke op wat verder onderverdeel word afrioaans die manier van artikulasie of die tipe wrywing: Die maniere waarin taal klanke of tekens gebruik om betekenis te konstrueer word bestudeer in fonologie. The Key Concepts2nd, Routledge.

Voorstanders van die siening dat die dryfkrag agter taalverwerwing ingebore is, beweer gereeld dat dit ondersteun word deur die feit dat alle kognitief normale kinders, wat groot word in ‘n omgewing waar taal toeganklik is, dit sal aanleer sonder formele onderrig.

Nog ‘n metode waarvolgens tale betekenis oordra is deur die volgorde van woorde binne ‘n sin. Die tale wat die meeste steun op morfologie word tradisioneel polisintetiese tale genoem.

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St 6-10 (Afrikaans, Book)

In gevalle van ekstreme en volgehoue taalkontak, kan dit lei tot die vestiging van ‘n nuwe mengtaal wat nie oorwegend tot ‘n bepaalde taalfamilie behoort nie. Nog ‘n voorbeeld is die Groot klinkerverskuiwing in Engels, wat die rede is hoekom die spelling van Engelse vokale nie baie goed ooreenstem met hulle huidige uitspraak nie. Die organe bestaan uit die longe, stemkas larinksen die boonste stemkanaal — die keel, mond en neus.

  DIKSI DAN GAYA BAHASA GORYS KERAF PDF

Klanke as deel van ‘n linguistiese sisteem word foneme genoem. As ‘n persoon byvoorbeeld aan ‘n etenstafel vra: Sulke modelle van betekenis word verken in die studieveld van pragmatiek. Taalveranderings vind op alle vlakke plaas van die fonologiese tot woordeskat, morfologie, sintaksis en diskoers.

Ander projekte Wikimedia Commons. Die studie van hoe die betekenis van linguistieke uitdrukkings verander afhangende van die konteks, word pragmatiek genoem. Alle tale steun op die proses van semiose, om tekens in verband te bring met spesifieke betekenisse.

Soos die generasie van jong aanleerders ouer word sal baiemaal gesien kan word dat die pidgin sy struktuur verander en ‘n groter mate van kompleksietyd aanneem. Pidgins word gedefinieer as tale met geen moedertaalsprekers nie, en gepraat word deur mense met ‘n ander moedertaal. Die soort taal word algemeen ‘n kreoolse taal genoem. Die rede hoekom sinne gesien kan word as saamgestel uit stukke is omdat elke stuk beskou kan word as ‘n enkelelement indien sintaktiese operasies uitgevoer sou word.

International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. Aangesien taalgebruiknorme gedeel word deur lede van ‘n spesifieke groep, word kommunikatiewe styl ook ‘n wyse vir die toon en saamstel van groepsidentiteit. In baie tale kom stilistiese of selfs grammatikale verskille voor tussen die wyses waarop mans en vrouens praat, ouderdomsgroepe of tussen sosiale stande, net soos sommige tale gebruik maak van verskillende woorde afhangende van wie luister.

Aangesien die verskynsels voorkom buite die vlak van enkelsegmente word dit suprasegmenteel genoem.

Afrikaanse Grammatika

Dus moet tale ‘n woordeskat van tekens besit wat verwant is aan ‘n bepaalde betekenis. Austin, Peter K Deur volhoubare taalkontak oor lang periodes, konvergeer linguistiese trekke tussen die tale, en tale wat aan verskillende taalfamilies behoort kan nader aan mekaar beweeg.

Daedalus 3, Language as a Human Problem: